СЛУЖБА ВО ВРЕМЯ БРАНИ О ПОБЕДЕ НА ВСЯ ВРАГИ, И О МИРЕ ЛЮДЕЙ.

На проскомидии:

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, услы́ш моле́ние на́ше о оставле́нии грехо́в всех люде́й твои́х в стране́ на́шей су́щих, и приими́ ору́жие и щит, и воста́ни в по́мощь на́шу, и низложи́ враги́ напа́вшия на нас, подая́ побе́ду на них всеси́льною Твое́ю десни́цею украи́нскому во́инству, лю́дем же Твои́м мир и безпеча́лие.

На мирной ектение:

О е́же не помяну́ти грехо́в, и беззако́ний на́ших, но благосе́рдну и ми́лостиву нам бы́ти недосто́йным рабо́м Свои́м в беда́х су́щим, и изба́вити нас от враго́в на́ших, Го́споду помо́лимся.

О е́же пода́ти си́лу и кре́пость украи́нскому во́инству, и му́жественно, и хра́бро сопро́тив вся́каго врага́ и супоста́та всегда́ показа́ти, и рабо́м Свои́м мир и утвержде́ние, и от всех бед и нужд, и вра́жиих наве́тов ско́рое свобожде́ние дарова́ти, Го́споду помо́лимся.

О е́же мир и сла́ву всели́ти в зе́млю на́шу, и изба́вити нас от всех вра́жиих наве́тов, и бе́дных нахожде́ний, Го́споду помо́лимся.

О е́же не преда́ти нас в попра́ние и разоре́ние враго́м и супоста́том на́шим, но в бе́гство все дерзнове́ние их претвори́ти, и мы́шцу их сокруши́ти, и под но́ги защи́тников оте́чества покори́ти, Го́споду помо́лимся.

О еже стыда́ и безче́стия ли́ца супроти́вных окупа́нтов испо́лнити, се́рце же их стра́ха и у́жаса, и а́нгел Госпо́день да бу́дет прогоня́яй и поража́яй их, Го́споду помо́лимся.

О е́же сохрани́ти во́инство на́ше и укрепи́ти десни́цу их си́лою кре́пости Своея́ в побежде́ние и попра́ние враго́в и супоста́тов востаю́щих на ны, Го́споду помо́лимся.

О е́же перемени́ть всю скорбь и се́тование на ра́дость и весе́лие, и бе́дствование в тве́рдый мир, и непобеди́мыми от всех вра́жиих наве́тов всегда́ сотвори́ти, Го́споду помо́лимся.

О еже сокруши́ти щит, о́ружие и бра́нь всех напа́вших на нас, и под но́ги освободи́тельному во́инству тех покори́ти, Го́споду помо́лимся.

О е́же неосла́бну, непребори́му, победи́тельну же си́лу, кре́пость, му́жество с хра́бростию осборони́тельному на́шему во́инству на сокруше́ние враго́в на́ших пода́ти, Го́споду помо́лимся.

О е́же пода́ти избавле́ние наро́ду на́шему от наше́ствия иноплеме́нников, и от всех бра́нем хотящи́х челове́ков, и ра́тных нахожде́ний, и в мире глубо́це Це́рковь, и лю́ди украи́нския соблюсти́, побе́ду нам на враги́ всегда́ да́руя, Го́споду помо́лимся.

На входе тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 4:

Вознесы́йся на Кре́ст во́лею, тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству, щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же, возвесели́ нас си́лою Твое́ю, побе́ды дая́ нам на сопоста́ты, посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра, непобеди́мую побе́ду.

Прокимен глас 4:

О Бо́зе сотвори́м си́лу, и той уничто́жит враги́ на́ша.

Стих: Да́ждь нам по́мощь от ско́рбы, и су́етно спасе́ние челове́ческо.

Апостол к Евреем, зач. 330 (гл. 11, ст. 33-40)

Аллилуия гласа.

Стих: Да бу́дут я́ко прах пред лице́м ве́тра, и а́нгел Госпо́ден оскорбля́я их.

Евангелие от марка, зач. 51 (гл. 11, ст. 23-26).

На рцем:

Го́споди Бо́же наш, Си́льный, и Кре́пкий во бра́нех, Тебе́ в по́мощь недосто́йнии призыва́ем, и смире́нно мо́лим: приими́ ору́жие Кре́пости Твоея́, и щит защище́ния, и изба́ви ны: воста́ни в по́мощь на́шу, и изми́ мечь преще́ния и побе́ды, и заключи́ сопро́тив ра́тующих и гоня́щих нас, и возврати́ в спять со стыдо́м мы́слящих нам зла́я, под но́ги защи́тников оте́чества покаря́я: мо́лимся Тебе́, ско́ро я́ко Щедр услы́ши, и ми́лостивно поми́луй.

Го́споди Бо́же наш, при́зри с небесе́ и ви́ждь, я́ко сопроти́вннии на́ши мечь извлеко́ша, и напряго́ша лук сво́й состреля́ти ни́щыя и убо́гия рабы́ Твоя́, и уничто́жити страну́ на́шу, и си́лою Твое́ю вседержа́вною лу́ки их сокруши́, и мечь их ско́ро сотвори́ вни́ти в сердца́ их. Побе́ду на них и одоле́ние защи́тникам страны́ на́шия да́руя: мо́лимся Тебе́, Вседержа́вный Царю́, услы́ши, и ми́лостивно поми́луй.

Не на лук наш упова́ем, ни ору́жие на́ше спасе́т нас, Го́споди, но Твою́ Всемогу́щую по́мощь призыва́ем, и на Твою́ Си́лу дерза́юще на враго́в на́ших ополча́емся, и И́мя Твое́ ве́рно призыва́ем, Ты же воспяти́ и погуби́ окупа́нтов, и в ру́ки защи́тников оте́чества пода́ждь, мо́лимся Тебе́, услы́ши, и ми́лостивно поми́луй.

Посли́ стре́лы Твоя́, Го́споди, и смяте́ние сотвори́ враго́м на́шим, блесни́ мо́лнию и разжени́ их, посли́ ру́ку Твою́ свы́ше и истреби́ их от земли́, и изми́ нас, и изба́ви и́мени Твоего́ ра́ди: мо́лимся Тебе́, услы́ши, и ми́лостивно поми́луй.

Причастен:

Спасе́ние пра́ведным от Го́спода, и защи́титель им есть во вре́мя ско́рби.

Молитва:

Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, Ты еси́ Бог еди́н на небеси́ горе́ и на земли́ ни́зу, ты владе́еши все́ми ца́рствами и наро́дами, и в руку́ Твое́ю есть кре́пость и си́ла, и никто́же Тебе́ сопроти́вится мо́жет: в нас же несть толи́ки си́лы и кре́пости, я́ко возмо́жем мно́жеству сему́ находя́щему на ны сопроти́ву ста́ти, что твори́ти недоумева́емся: но то́чию о́чи на́ши к Тебе́ обраща́ем и возво́дим: у Тебе́ бо, Го́споди, еди́но есть, си́це в ма́лости, я́коже в мно́жестве да́ти побе́ду. Помози́ нам, Го́споди Бо́же наш, на Тя бо и на И́мя Твое́ упова́юще во́инство защи́тников супроти́в мно́жеству захва́тчиков исхо́дит. Го́споди, Ты еси́ Бог наш, да не премо́жет супроти́в Тебе́ челове́к. Го́споди Бо́же сил, Бо́же христиа́нский, седя́й на херуви́мех, Ты еси́ Бог еди́н и Царь ца́рству земно́му: Ты сотвори́л еси́ не́бо и зе́млю. Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши: отве́рзи о́чи Твои́ и ви́ждь враго́в на́ших шата́ние, и я́ко Ще́др и Си́лен изба́ви нас от руки́ их, я́ко да позна́ют вся ца́рствия земна́я, я́ко ты еси́ Госпо́дь Бог уни́женных и оскорбле́нных. Благослове́н еси́ Спа́се и изба́вителю люде́й Твои́х, сокруши́вый стремле́ние си́льного руко́ю раба́ Твоего́ Дави́да, и преда́вый ополче́ние инноплеме́нных в ру́ку Ионафа́на сы́на Сау́лова, и оружено́сца его́. Преда́ждь и ны́не, се́рцем сокруше́ным и ду́хом смире́нным, мо́лим Тя, во́ины враго́в на́ших в ру́ки защи́тников стра́ны на́шея: и да постыдя́тся с вои́нами и ору́жием свои́м. Да́ждь им боя́знь, и раста́й кре́пость си́лы их, и да поколе́блютса сотре́нием свои́м. Низложи́ и разрушь их мече́м защи́тников оте́чества, и восхва́лят Тя в пе́снех порославля́ющих И́мя Твое́, и си́лу Твою́ ве́дущии. Бо́же, Бо́же наш, Еди́н Ты еси́ творя́й чудеса́: и́же не по ору́жии си́льных, но я́ко уго́дну Тебе́ Самому́ есть, досто́йным дае́ши одоле́ние и побе́ду. Ты, Влады́ко, я́коже посла́л еси́ иногда́ а́нгела Твоего́ при Езеки́и цари́ иуде́йском, и уби́л еси́ от во́инов Синахири́мовых 185 000: и ны́не, о Влады́ко Небе́сный, посли́ а́нгела Твоего́ блага́ пред во́инами захва́тчиков в стра́се и тре́пете вели́чества мы́шцы Твоея́, да убоя́тся с завоева́нием приходя́щии на ве́рных люде́й Твои́х, и в бе́гство да претворя́тся: пораж́ени и нога́ми защи́тников оте́чества на́шего по́прани да бу́дут. Ты бо еси́ кре́пость, и утвержде́ние, и побе́да ве́рно на Тя упова́ющих: и Тебе́ сла́ву возсыла́ем Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.
Аминь.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *